Vastgesteld bestemmingsplan Oldebroek, Zuiderzeestraatweg 124 en besluit Hogere waarden

DeOldebroekgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Vastgesteld bestemmingsplan Oldebroek, Zuiderzeestraatweg 124 en besluit Hogere waarden.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat de gemeenteraad op 9 november 2023 het ontwerpbestemmingsplan Oldebroek, Zuiderzeestraatweg 124 ongewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan is vastgesteld conform het hierop betrekking hebbende vaststellingsbesluit en de daarbij behorende stukken. Het college van B&W van Oldebroek maken, overeenkomstig artikel 110c, eerste lid van de Wet geluidhinder en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, ook bekend dat het besluit Hogere waarden met de daarbij behorende stukken voor het bestemmingsplan ter inzage ligt. Doel van het plan Het bestemmingsplan voorziet in de juridisch-planologische basis voor het wijzigen van de bestemming naar een woonbestemming. Het plan voorziet in de realisatie van zes grondgebonden levensloopbestendige woningen en het omzetten van de bestaande bedrijfswoning in een reguliere woning. Verder worden alle bijgebouwen op de locatie gesloopt, waardoor er een ruimtelijke kwaliteitsverbetering wordt behaald voor deze inbreidingslocatie en de omgeving. Met dit plan wordt een locatie binnen de bebouwde kom van Oldebroek van woningbouw voorzien, dit volgens en in overeenstemming met de 'ladder voor duurzame verstedelijking' en wordt er invulling geven aan het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid. Om dit plan mogelijk te maken moet het geldende bestemmingsplan Oldebroek Dorp 2009 worden gewijzigd. Hogere waarden Op grond van de het Besluit geluidhinder mag het weggeluid bij de gevels van nieuwe woningen niet hoger zijn dan 48 decibel. Het geluidsniveau op de gevel van drie nieuw te bouwen woningen in het plangebied ten gevolgen van de Zuiderzeestraatweg bedraagt echter maximaal 50 decibel. Het is daarom nodig om voor dit plan een hogere geluidsbelasting toe te staan van maximaal 50 decibel voor drie woningen in het plangebied. Inzien Het bestemmingsplan, het besluit Hogere waarden, het vaststellingsbesluit en daarbij behorende stukken liggen ter inzage vanaf woensdag 22 november 2023 tot en met dinsdag 2 januari 2024. U kunt de stukken inzien op: - Op www.ruimtelijkeplannen.nl Op deze site kunt u zoeken op identificatienummer of PlanID: NL.IMRO.0269.OB117-VG01 - Op www.oldebroek.nl/bestemmingsplannen - Het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Oldebroek. (N.B. Indien er verschillen zijn tussen de analoge en digitale versie, is op grond van artikel 1.2.3 van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale versie beslissend) Beroep bestemmingsplan Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Beroep kan worden ingesteld door: 1.belanghebbenden 2.niet-belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit 3.niet-belanghebbenden die om verschoonbare redenen niet of te laat zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit Bij de Voorzitter van die Afdeling kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening doen. Een verzoek om voorlopige voorziening is alleen ontvankelijk als daarbij een spoedeisend belang kan worden aangetoond. Beroep Hogere Waarden Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Inwerkingtreding van het bestemmingsplan Het bestemmingsplan treedt in principe in werking op 3 januari 2024. Dit is de eerste dag na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treden het besluit niet in werking voordat er over het verzoek is beslist. Als u een verzoek om voorlopige voorziening indient, moet u daar ook griffierecht voor betalen. Het college van de gemeente Oldebroek, 21 november 2023.

 

Onderwerp: bestemmingsplan, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deOldebroekgids.nl op 29-11-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Oldebroek, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deOldebroekgids.nl
Redactie deOldebroekgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Oldebroek
  2. c0b00577c9658b621d1f1df68741609b

Gerelateerde berichten