Beschikking omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure (Wabo) en besluit Hogere waarden, Zuiderzeestraatweg 336 en 336A te Oldebroek

DeOldebroekgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Beschikking omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure (Wabo) en besluit Hogere waarden, Zuiderzeestraatweg 336 en 336A te Oldebroek.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van Oldebroek maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor het perceel Zuiderzeestraatweg 336 te Oldebroek. Het betreft: het splitsen van een karakteristieke woonboerderij (in 336 en 336A) met bijbehorend erf, het bouwen van een bijgebouw, de aanleg van een toegangspad en het verplaatsen van een uitweg. De vergunning is gevraagd en verleend voor de onderdelen zoals bedoeld in de Wabo, artikel: - 2.1 lid 1 onder a, het bouwen van een bouwwerk; - 2.1 lid 1 onder b, het uitvoeren van een werk/werkzaamheden; - 2.1 lid 1 onder c, gebruik van bouwwerken en gronden in strijd met een bestemmingsplan; - 2.2 lid 1 onder e, een uitweg maken/veranderen. Het zaaknummer van de vergunning is 0269202200504 / OLO 7309517. Tevens maakt het college bekend dat het definitieve besluit hogere waarden Wet geluidhinder voor de woning 336A is vastgesteld conform het ontwerpbesluit. Er wordt hiermee toegestaan dat op de woning een hogere waarde aan geluidbelasting wordt toegestaan dan de voorkeurgrenswaarde van 48dB. Het definitieve besluit wordt op grond van artikel 145 van de Wet geluidhinder gelijktijdig met de verleende omgevingsvergunning ter inzage gelegd. Het zaaknummer van die beschikking is 0269202300158. Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning en ontwerpbesluit hogere waarden De ontwerpbeschikking en het ontwerpbesluit zijn 3 oktober 2023 gepubliceerd in de plaatselijke Huis aan Huis courant en in het Gemeenteblad op www.overheid.nl. De ontwerpbeschikking en het ontwerpbesluit hogere waarden hebben vanaf 4 oktober 2023 zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ontvangen. De beschikking omgevingsvergunning en het besluit hogere waarden zijn ten opzichte van de ontwerpbeschikkingen niet inhoudelijk gewijzigd. Definitieve beschikking omgevingsvergunning en definitief besluit hogere waarden De definitieve omgevingsvergunning en het definitieve besluit hogere waarden en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van woensdag 3 januari tot en met dinsdag 13 februari 2024 ter inzage. U kunt de betreffende stukken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Oldebroek. Een afspraak maken kan via 0525 63 82 00 of via www.oldebroek.nl. In overleg met de betrokken medewerkers is het in uitzonderlijke gevallen mogelijk dat een papieren exemplaar van de stukken die u wilt inzien bij u thuis worden bezorgd. De stukken zijn echter ook digitaal beschikbaar via een verzoek aan vergunningen@oldebroek.nl. De beschikkingen en de bijbehorende stukken zijn ook digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt op die website zoeken op het plannummer NL.IMRO.0269.OV254-VG01. Beroep beschikking omgevingsvergunning Op grond van de Algemene wet bestuursrecht is het mogelijk om beroep in te stellen tegen de omgevingsvergunning of tegen het besluit hogere waarde. Dit kan binnen zes weken vanaf de dag na de terinzagelegging van het besluit bij de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM in Arnhem. Daarvoor is in het algemeen griffierecht verschuldigd. Een beroepsschrift kan worden ingediend door: - belanghebbenden; - niet-belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit; - niet-belanghebbenden die verschoonbaar niet of te laat zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit; In afwachting van een uitspraak op het beroepschrift kan aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank om schorsing of een andere voorlopige voorziening worden gevraagd. Het college van de gemeente Oldebroek, Oldebroek, 2 januari 2024

 

Onderwerp: bouwvergunningomgevingsvergunning, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deOldebroekgids.nl op 03-01-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Oldebroek, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deOldebroekgids.nl
Redactie deOldebroekgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Oldebroek
  2. 8e3ef67d4dc06c1afb0b97fd6a551048

Gerelateerde berichten